Posts by Multimedia

  WoltLab Suite 5.3.10 Poprawka do wszystkich tłumaczeń Multimedia-Pool

  Wersja jest gotowa do aktualizacji do WoltLab Suite 5.4.0

  Zdecydowanie zaleca się aktualizację wszystkich plików językowych

  Konieczne jest jedynie zaimportowanie wszystkich plików językowych w formacie .xml przez ACP do instalacji.


  ACP (Administracja) Personalizacja Języki Importuj język


  Prześlij plik językowy z komputera lokalnego: Kliknij pobrany plik .xml.

  Szablon:

  Wybierz tutaj język, który chcesz zaktualizować, musi on być zgodny z kodem językowym pliku językowego .xml.


  Core/WCF/WSC

  Główny plik językowy: pl.xml, es.xml, pt.xml

  conversation-plik językowy (requirements): pl.xml, es.xml, pt.xml

  legalNotice-plik językowy (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml


  Aplikacji

  Aplikacja-Główny plik językowy: pl.xml, es.xml, pt.xml

  infraction-plik językowy (requirements): pl.xml, es.xml, pt.xml

  exporter-plik językowy (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml

  moderatedUserGroup-plik językowy (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml


  Kalendarz-dodatkowy plik eventThread (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml

  Filebase-dodatkowy plik supportThread (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml


  ElasticSearch-dodatkowy plik eventThread (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml

  LDAP-dodatkowy plik supportThread (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml

  WoltLab Suite 5.3.10 Patch para todas as traduções de Multimídia-Pool

  A versão está pronta para a atualização para WoltLab Suite 5.4.0

  É altamente recomendável atualizar todos os arquivos de idiomas

  Tudo o que você precisa fazer é importar todos os arquivos de idiomas no formato .xml para a sua instalação através do ACP.


  ACP (Administração) Personalização Idiomas Importar Idioma


  Carregue um arquivo de idioma do computador local: Clique no arquivo .xml que você baixou aqui.

  Modelo:

  Escolha o idioma que você deseja atualizar aqui, ele deve corresponder ao código do idioma do arquivo de idioma .xml.


  Core/WCF/WSC

  Arquivo de idioma principal: pt.xml, es.xml, pl.xml

  conversation-Arquivo de idioma (requirements): pt.xml, es.xml, pl.xml

  legalNotice-Arquivo de idioma (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml


  Apps/Aplicações

  App-Arquivo de idioma principal: pt.xml, es.xml, pl.xml

  infraction-Arquivo de idioma (requirements): pt.xml, es.xml, pl.xml

  exporter-Arquivo de idioma (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml

  moderatedUserGroup-Arquivo de idioma (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml


  Calendário-Arquivo adicional eventThread (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml

  Arquivobase(Filebase)-Arquivo adicional supportThread (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml


  ElasticSearch-Arquivo adicional eventThread (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml

  LDAP-Arquivo adicional supportThread (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml

  WoltLab Suite 5.3.10 Patch para todas las traducciones de Multimedia-Pool

  La versión está lista para la actualización a WoltLab Suite 5.4.0

  Se recomienda encarecidamente actualizar todos los archivos de idioma

  Todo lo que tiene que hacer es importar todos los archivos de idioma en formato .xml a su instalación a través del ACP.


  ACP (Administración) Personalización Idiomas Importar idioma


  Cargue un archivo de idioma desde la computadora local: haga clic en el archivo .xml que descargó aquí.

  Plantilla:

  Elija el idioma que desea actualizar aquí, debe coincidir con el código de idioma del archivo de idioma .xml.


  Core/WCF/WSC

  Archivo de idioma principal: es.xml, pt.xml, pl.xml

  conversation-Archivo de idioma (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  legalNotice-Archivo de idioma (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Apps/Aplicaciones

  App-Archivo de idioma principal: es.xml, pt.xml, pl.xml

  infraction-Archivo de idioma (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  exporter-Archivo de idioma (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  moderatedUserGroup-Archivo de idioma (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Calendario-Archivo adicional eventThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  Archivobase-Archivo adicional supportThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  ElasticSearch-Archivo adicional eventThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  LDAP-Archivo adicional supportThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  WoltLab Suite 5.3.10 Patch para todas las traducciones de Multimedia-Pool

  La versión está lista para la actualización a WoltLab Suite 5.4.0

  Se recomienda encarecidamente actualizar todos los archivos de idioma

  Todo lo que tiene que hacer es importar todos los archivos de idioma en formato .xml a su instalación a través del ACP.


  ACP (Administración) Personalización Idiomas Importar idioma


  Cargue un archivo de idioma desde la computadora local: haga clic en el archivo .xml que descargó aquí.

  Plantilla:

  Elija el idioma que desea actualizar aquí, debe coincidir con el código de idioma del archivo de idioma .xml.


  Core/WCF/WSC

  Archivo de idioma principal: es.xml, pt.xml, pl.xml

  conversation-Archivo de idioma (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  legalNotice-Archivo de idioma (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Apps/Aplicaciones

  App-Archivo de idioma principal: es.xml, pt.xml, pl.xml

  infraction-Archivo de idioma (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  exporter-Archivo de idioma (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  moderatedUserGroup-Archivo de idioma (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Calendario-Archivo adicional eventThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  Archivobase-Archivo adicional supportThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  ElasticSearch-Archivo adicional eventThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  LDAP-Archivo adicional supportThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  WoltLab Suite 5.3.10 Patch for all Multimedia-Pool translations

  The version is ready to upgrade to WoltLab Suite 5.4.0

  It is strongly recommended to update all language files

  All you have to do is import all language files in .xml format into your installation via the ACP.


  ACP (Administration) Customization Languages Import language


  Upload a language file from the local computer: Click on the .xml file you downloaded here.

  Template:

  Choose the language you want to update here, it must match the language code of the .xml language file.


  Core/WCF/WSC

  Main language file: es.xml, pt.xml, pl.xml,

  conversation language file (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  legalNotice language file (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Apps

  App main language file: es.xml, pt.xml, pl.xml

  infraction language file (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  exporter language file (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  moderatedUserGroup language file (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Calendar additional language file eventThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  Filebase additional language file supportThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  ElasticSearch additional language file: es.xml, pt.xml, pl.xml

  LDAP additional language file: es.xml, pt.xml, pl.xml

  WoltLab Suite 5.3.10 Patch für alle Übersetzungen von Multimedia-Pool

  Die Version ist bereit für das Upgrade auf WoltLab Suite 5.4.0

  Es wird strikt empfohlen alle Sprachdateien zu aktualisieren

  Dazu ist es nur notwendig alle Sprachdateien im .xml-Format über das ACP in deine Installation importieren.


  ACP (Administration) Anpassung Sprachen Sprache importieren


  Sprachdatei vom lokalen Computer hochladen: .xml-Datei anklicken, die du hier runtergeladen hast.

  Vorlage:

  Wähle hier die Sprache aus, die du aktualisieren willst, sie muss mit dem Sprachcode der .xml-Sprachdatei übereinstimmen.


  Core/WCF/WSC

  Core-Hauptsprachdatei: es.xml, pt.xml, pl.xml

  conversation-Sprachdatei (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  legalNotice-Sprachdatei (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Apps/Anwendungen

  App-Hauptsprachdatei: es.xml, pt.xml, pl.xml

  infraction-Sprachdatei (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  exporter-Sprachdatei (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  moderatedUserGroup-Sprachdatei (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Kalender-Zusatzdatei eventThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  Filebase-Zusatzdatei supportThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  ElasticSearch-Zusatzdatei: es.xml, pt.xml, pl.xml

  LDAP-Zusatzdatei: es.xml, pt.xml, pl.xml

  WoltLab Suite 5.3.9 Poprawka do wszystkich tłumaczeń Multimedia-Pool

  Zdecydowanie zaleca się aktualizację wszystkich plików językowych

  Konieczne jest jedynie zaimportowanie wszystkich plików językowych w formacie .xml przez ACP do instalacji.


  ACP (Administracja) Personalizacja Języki Importuj język


  Prześlij plik językowy z komputera lokalnego: Kliknij pobrany plik .xml.

  Szablon:

  Wybierz tutaj język, który chcesz zaktualizować, musi on być zgodny z kodem językowym pliku językowego .xml.


  Core/WCF/WSC

  Główny plik językowy: pl.xml, es.xml, pt.xml

  conversation-plik językowy (requirements): pl.xml, es.xml, pt.xml

  legalNotice-plik językowy (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml


  Aplikacji

  Aplikacja-Główny plik językowy: pl.xml, es.xml, pt.xml

  infraction-plik językowy (requirements): pl.xml, es.xml, pt.xml

  exporter-plik językowy (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml

  moderatedUserGroup-plik językowy (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml


  Kalendarz-dodatkowy plik eventThread (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml

  Filebase-dodatkowy plik supportThread (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml


  ElasticSearch-dodatkowy plik eventThread (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml

  LDAP-dodatkowy plik supportThread (optionals): pl.xml, es.xml, pt.xml

  WoltLab Suite 5.3.9 Patch para todas as traduções de Multimídia-Pool

  É altamente recomendável atualizar todos os arquivos de idiomas

  Tudo o que você precisa fazer é importar todos os arquivos de idiomas no formato .xml para a sua instalação através do ACP.


  ACP (Administração) Personalização Idiomas Importar Idioma


  Carregue um arquivo de idioma do computador local: Clique no arquivo .xml que você baixou aqui.

  Modelo:

  Escolha o idioma que você deseja atualizar aqui, ele deve corresponder ao código do idioma do arquivo de idioma .xml.


  Core/WCF/WSC

  Arquivo de idioma principal: pt.xml, es.xml, pl.xml

  conversation-Arquivo de idioma (requirements): pt.xml, es.xml, pl.xml

  legalNotice-Arquivo de idioma (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml


  Apps/Aplicações

  App-Arquivo de idioma principal: pt.xml, es.xml, pl.xml

  infraction-Arquivo de idioma (requirements): pt.xml, es.xml, pl.xml

  exporter-Arquivo de idioma (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml

  moderatedUserGroup-Arquivo de idioma (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml


  Calendário-Arquivo adicional eventThread (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml

  Arquivobase(Filebase)-Arquivo adicional supportThread (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml


  ElasticSearch-Arquivo adicional eventThread (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml

  LDAP-Arquivo adicional supportThread (optionals): pt.xml, es.xml, pl.xml

  WoltLab Suite 5.3.9 Patch para todas las traducciones de Multimedia-Pool

  Se recomienda encarecidamente actualizar todos los archivos de idioma

  Todo lo que tiene que hacer es importar todos los archivos de idioma en formato .xml a su instalación a través del ACP.


  ACP (Administración) Personalización Idiomas Importar idioma


  Cargue un archivo de idioma desde la computadora local: haga clic en el archivo .xml que descargó aquí.

  Plantilla:

  Elija el idioma que desea actualizar aquí, debe coincidir con el código de idioma del archivo de idioma .xml.


  Core/WCF/WSC

  Archivo de idioma principal: es.xml, pt.xml, pl.xml

  conversation-Archivo de idioma (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  legalNotice-Archivo de idioma (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Apps/Aplicaciones

  App-Archivo de idioma principal: es.xml, pt.xml, pl.xml

  infraction-Archivo de idioma (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  exporter-Archivo de idioma (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  moderatedUserGroup-Archivo de idioma (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Calendario-Archivo adicional eventThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  Archivobase-Archivo adicional supportThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  ElasticSearch-Archivo adicional eventThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  LDAP-Archivo adicional supportThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  WoltLab Suite 5.3.9 Patch for all Multimedia-Pool translations

  It is strongly recommended to update all language files

  All you have to do is import all language files in .xml format into your installation via the ACP.


  ACP (Administration) Customization Languages Import language


  Upload a language file from the local computer: Click on the .xml file you downloaded here.

  Template:

  Choose the language you want to update here, it must match the language code of the .xml language file.


  Core/WCF/WSC

  Main language file: es.xml, pt.xml, pl.xml,

  conversation language file (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  legalNotice language file (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Apps

  App main language file: es.xml, pt.xml, pl.xml

  infraction language file (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  exporter language file (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  moderatedUserGroup language file (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Calendar additional language file eventThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  Filebase additional language file supportThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  ElasticSearch additional language file: es.xml, pt.xml, pl.xml

  LDAP additional language file: es.xml, pt.xml, pl.xml

  WoltLab Suite 5.3.9 Patch für alle Übersetzungen von Multimedia-Pool

  Es wird strikt empfohlen alle Sprachdateien zu aktualisieren

  Dazu ist es nur notwendig alle Sprachdateien im .xml-Format über das ACP in deine Installation importieren.


  ACP (Administration) Anpassung Sprachen Sprache importieren


  Sprachdatei vom lokalen Computer hochladen: .xml-Datei anklicken, die du hier runtergeladen hast.

  Vorlage:

  Wähle hier die Sprache aus, die du aktualisieren willst, sie muss mit dem Sprachcode der .xml-Sprachdatei übereinstimmen.


  Core/WCF/WSC

  Core-Hauptsprachdatei: es.xml, pt.xml, pl.xml

  conversation-Sprachdatei (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  legalNotice-Sprachdatei (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Apps/Anwendungen

  App-Hauptsprachdatei: es.xml, pt.xml, pl.xml

  infraction-Sprachdatei (requirements): es.xml, pt.xml, pl.xml

  exporter-Sprachdatei (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  moderatedUserGroup-Sprachdatei (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  Kalender-Zusatzdatei eventThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml

  Filebase-Zusatzdatei supportThread (optionals): es.xml, pt.xml, pl.xml


  ElasticSearch-Zusatzdatei: es.xml, pt.xml, pl.xml

  LDAP-Zusatzdatei: es.xml, pt.xml, pl.xml

  Zaktualizuj następujące zmienne językowe Core 5.3.7, Forum 5.3.6, Galeria 5.3.6, oraz treść Polityki Prywatności w pliku językowym „page.xml” (Core) dla wszystkich zakupionych języków.
  Dobrym pomysłem jest zasubskrybowanie forum „Języki 🇪🇸 🇧🇷 🇵🇹 🇵🇱 Pakiety językowe”, aby otrzymywać powiadomienia o nowych aktualizacjach językowych.
  Nadchodząca aktualizacja języka do WoltLab Suite 5.4 będzie dostępna po obniżonej cenie dla wszystkich dotychczasowych klientów.

  Atualize as seguintes variáveis de idioma Core 5.3.7, Forum 5.3.6, Gallery 5.3.6 e o conteúdo da Política de Privacidade no arquivo de idioma "page.xml" (Core) para todos os idiomas que você adquiriu.
  É uma boa ideia se inscrever no fórum "Idiomas 🇪🇸 🇧🇷 🇵🇹 🇵🇱 Pacotes de idiomas" para ser notificado quando houver novas atualizações de idioma.
  A próxima atualização de idioma para WoltLab Suite 5.4 estará disponível a um preço reduzido para todos os clientes existentes.

  Actualice las siguientes variables de idioma Core 5.3.7, Forum 5.3.6, Gallery 5.3.6 y el contenido de la Política de privacidad en el archivo de idioma "page.xml" (Core) para todos los idiomas que haya comprado.
  Es una buena idea suscribirse al foro "Idiomas 🇪🇸 🇧🇷 🇵🇹 🇵🇱 Paquetes de idiomas" para recibir notificaciones cuando haya nuevas actualizaciones de idiomas.
  La próxima actualización de idioma a WoltLab Suite 5.4 estará disponible a un precio reducido para todos los clientes existentes.

  Please update the following language variables Core 5.3.7, Forum 5.3.6, Gallery 5.3.6, and the content of the Privacy Policy in the language file "page.xml" (Core) for all languages you have purchased.
  It is a good idea to subscribe to the forum "Languages 🇪🇸 🇧🇷 🇵🇹 🇵🇱 Language Packs" to be notified when there are new language updates.
  The upcoming language upgrade to WoltLab Suite 5.4 will be available at a reduced price for all existing customers.

  Bitte aktualisieren Sie folgende Sprachvariablen Core 5.3.7, Forum 5.3.6, Gallery 5.3.6, und den Inhalt zur Datenschutzerklärung in der Sprachdatei "page.xml" (Core) bei allen Sprachen, die Sie erworben haben.

  Es ist eine gute Idee das Forum "Sprachen 🇪🇸 🇧🇷 🇵🇹 🇵🇱 Sprachpakete" zu abonnieren um immer benachrichtigt zu werden, wenn es neue Sprachen-Updates gibt.

  Das kommende Sprachen-Upgrade auf die WoltLab Suite 5.4 wird es zu einem reduzierten Preis für alle Bestandskunden geben.