Redis 5.0.5 Instalacja / Aktualizacja / Upgrade

Redis 5.0.5 Installation / Update / Upgrade auf Ubuntu 18 mit Plesk mit WoltLab

Zainstaluj i zaktualizuj Redis - to proste

Część Ⅰ – Konieczna tylko do aktualizacji

 • Zamknij Redis i bezpiecznie zakończ przechowywanie danych


  Bash
  root@server:~# redis-cli
  127.0.0.1:6379> SHUTDOWN SAVE
  (1.89s)
  not connected> quit
  root@server:~#
 • Zatrzymaj instancję Redis: ~# systemctl stop redis_6379 oder ~# service redis_6379 stop
 • Kopia zapasowa bieżącej konfiguracji Redis /etc/redis/6379.conf i danych /var/lib/redis/6379/appendonly.aof i /var/lib/redis/6379/dump.rdb

Część Ⅱ – Instalacja / Aktualizacja

Debian + Ubuntu

Bash
~# apt-get install build-essential
~# apt-get install tcl wget

CentOS

Bash
~# yum groupinstall 'Development Tools'
~# yum install tcl wget

Debian + Ubuntu + CentOS

Otwórz konfigurację Redis – Przetestuj Redis za pomocą


Bash
~# redis-cli
127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379>

Pokaż wersję Redis

Bash
~# redis-server --version
Redis server v=5.0.5 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=64 build=346d28814696cac3
~#

Część Ⅲ – Skonfiguruj serwer dla Redis

Możliwość A: Ustawienia dla overcommit_memory i somaxconn

Bash
~# echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
~# echo "vm.overcommit_memory = 1" >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
~# echo "net.core.somaxconn = 65535" >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p

Überprüfen:
~# cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
always madvise [never]
~# cat /proc/sys/net/core/somaxconn
65535

Możliwość B: Ustawienia dla transparent_hugepage, overcommit_memory i somaxconn

Wszystkie zmienione ustawienia są pokazane tutaj w pliku konfiguracyjnym Redis /etc/redis/6379.conf. Pierwsze dwie wartości są określone przez następującą konfigurację dla system.d.

Bash
daemonize yes
supervised systemd
logfile /var/log/redis_6379.log
dir /var/lib/redis/6379
maxclients 10000
maxmemory 15GB (Server hat 32G Memory)
maxmemory-policy volatile-ttl
maxmemory-samples 5
appendonly yes

Najważniejsze – Wielki finał – Skonfiguruj Redis dla system.d

Plik redis.service tworzymy w /lib/systemd/system/redis.service o następującej treści:

W związku z tym należy również dostosować następujące dwie wartości w konfiguracji Redis /etc/redis/6379.conf.

Bash
daemonize yes
pidfile /var/run/redis/redis.pid

Następnie ponownie załaduj daemon (reload) i uruchom ponownie Redis.

Code
~# systemctl daemon-reload
~# systemctl restart redis_6379

Redis 5.0.5 OK-Status mit system.d auf Ubuntu18 Server

O autorze

Hola Hello ஹலோ Halo привет Hallo Salut Ciao Olá 你好 Γεια σας もしもし Pozdravljeni สวัสดี Habari ਹੈਲੋ Salve прывітанне


WoltLab POLSKI Polskie tłumaczenie

WoltLab ESPAÑOL – Traducción Español

WoltLab PORTUGUÊS Tradução Português

VieCode Rynek + Sklep + Leksykon w POLSKI

VieCode Mercado+Tienda+Léxico en ESPAÑOL

VieCode Mercado + Loja + Léxico em PORTUGUÊS

CLS EasyLink ESPAÑOL + PORTUGUÊS (BR) + POLSKI

Zaydowicz JCoins ESPAÑOL + PORTUGUÊS (BR) + POLSKI

Tims Chat (For FREE) ESPAÑOL + PORTUGUÊS (BR) + POLSKI

Multimedia multimedia-pool.com